Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
544875

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa M440034450

Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas-kasininkas.
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Modulinė apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

Apskaitininko ir kasininko tikslas – tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus ir atlikti kasos operacijas.

Apskaitininko-kasininko kvalifikacija reikalinga, norint dirbti apskaitininku-kasininku.

Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; apskaitos dokumentų rengimas archyvui; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

I.Privalomieji moduliai

 • Įvadinis modulis
 • Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas
 • Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje
 • Kasos ir banko operacijų apskaita
 • Atsargų apskaita
 • Pajamų ir sąnaudų apskaita
 • Mokėtinų ir gautinų sumų apskaita
 • Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaita
 • Apskaitos dokumentų parengimas saugojimui
 • Baigiamasis modulis

II.Pasirenkamieji profesinio mokymo moduliai, susiję su kvalifikacija:

 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
 • Finansinių ataskaitų rengimas
 • Gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas

Įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

 1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
 2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
 3. Apskaityti kasos ir banko operacijas;
 4. Vykdyti atsargų apskaitą;
 5. Vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
 6. Vykdyti mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
 7. Vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 8. Parengti apskaitos dokumentus saugojimui.