Lankomumas

Straipsnių peržiūros
529488

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa M44092001

Suteikiama kvalifikacija: socialinio darbuotojo padėjėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2 metai
Programos apimtis kreditais: 110 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

Socialinio darbuotojo padėjėjo programos tikslas - parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis ir krikščioniškomis vertybėmis.

Specialybės moduliai:

I.Įvadinis modulis „Įvadas į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“

II.Privalomieji moduliai:

 • Informacijos valdymas
 • Socialinės paramos teikimas
 • Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
 • Slaugomo asmens priežiūra
 • Asmens higienos įgūdžių palaikymas
 • Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
 • Socialinės globos paslaugų teikimas
 • Socialinių paslaugų poreikio analizavimas
 • Socialinio darbo vertybių taikymas
 • Socialinio darbo pagrindų taikymas
 • Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis
 • Socialinių projektų rengimas
 • Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas

III.Baigiamasis modulis „Įvadas į darbo rinką“

IV.Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai:

 • Karitatyvinio darbo paslaugų vykdymas
 • Sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimas
 • Paliatyvios priežiūros paslaugų teikimas
   

Įgyjamos privalomos kompetencijos:

I.Privalomos:

 • Valdyti informaciją susijusią su socialinio darbuotojo padėjėjo profesine veikla.
 • Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams.
 • Teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas.
 • Prižiūrėti slaugomą asmenį.
 • Palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo socialinėse įstaigose.
 • Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas.
 • Teikti klientams socialinės globos paslaugas.
 • Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams.
 • Taikyti socialinio darbo vertybes teikiant klientams socialines paslaugas.
 • Taikyti socialinio darbo pagrindus teikiant klientams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
 • Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas.
 • Rengti nedidelės apimties socialinius projektus ir juos įgyvendinti.
 • Taikyti profesinės užsienio kalbos žinias bendraujant su klientais ir jų artimaisiais.

II.Pasirenkamos:

 • Vykdyti karitatyvinio darbo paslaugas įvairaus pobūdžio socialinėse institucijose.
 • Organizuoti klientams sociokultūrinio darbo paslaugas.
 • Teikti paliatyvios priežiūros paslaugas sergantiems ir nepagydomiems asmenims.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 • Atsakomybės
 • Bendravimo valstybine ir užsienio kalba
 • Iniciatyvumo ir verslumo
 • Komandinio darbo
 • Kritinio mąstymo
 • Mokymosi ir problemų sprendimo
 • Savarankiškumo priimant sprendimus
 • Skaitmeninio raštingumo
 • Socialinio ir pilietinio sąmoningumo
 • Sveikatos tausojimo ir darbo saugos

Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija suteikiama įsisavinus visus privalomus programos modulius bei 16 kreditų pasirenkamųjų modulių ir išlaikius baigiamuosius asmens kompetencijų vertinimo egzaminus (teorinę ir praktinę dalis).

Vertinamos kompetencijos:

 • valdyti informaciją susijusią su socialinio darbuotojo padėjėjo profesine veikla;
 • teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams;
 • teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas; prižiūrėti slaugomą asmenį;
 • palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo socialinėse įstaigose;
 • teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas;