Lankomumas

Straipsnių peržiūros
508361

 

Finansuotas Vilkijos žemės ūkio mokyklos (toliau VŽŪM) projektas  “Automechanikų praktinio mokymo bazės modernizavimas Vilkijos žemės ūkio mokykloje Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-015

Projekto sutarties Nr.

VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-015

Projekto pavadinimas

Automechanikų praktinio mokymo bazės modernizavimas Vilkijos žemės ūkio mokykloje

Veiksmų programa

VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas

VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Uždavinys

VP3-2.2 Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje

Priemonė

VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

Sutarties pasirašymo data

2012-03-15

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia

2012-03-15

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

2013-02-28

Projekto vykdytojas

Vilkijos žemės ūkio mokykla (toliau VŽŪM)

Projekto tikslas

Gerinti Vilkijos žemės ūkio mokykloje besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti kvalifikaciją-plėtoti profesinio, technologinio mokymo infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai

1. Įkurti specializuotą mokomąjį autoservisą (MAS) mokyklos mokomųjų dirbtuvių bazėje.
2. Modernizuoti inžinerinio technologinio mokymo bazę.

Projekto veiklos

1 - Atlikti reikiamų MAS veiklai  patalpų remonto   darbus. (Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r.).
2. - Įsigyti MAS veiklai plėtoti reikiamą įrangą.
Įsigyti inžineriniam technologiniam mokymui vykdyti reikiamus baldus.
3 - Įsigyti inžineriniam technologiniam mokymui vykdyti reikiamą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą.

Paramos dydis

600 000,00 Lt (Šeši šimtai tūkstančių litų 00 ct)

Paramą sudaro

Europos Sąjungos fondų lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto veiklų vykdymas

2012 m. kovo 16 d. Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį su viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoju Mindaugu Keizeriu.

 PRAKTINIO MOKYMO BAZĖS MODERNIZAVIMAS

2012m. kovo - balandžio mėn. mokyklos mokomosiose dirbtuvėse vyko paruošiamieji darbai: buvo išmontuota pasenusi mokymo įranga, autotransporto įvažiavimo vartai, išvežti seni baldai,  išardytos pertvaros ir t.t. Kadangi didžioji projektui skirtų ES fondų (Sanglaudos skatinimo veiksmų programa) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 600 tūkst. Lt dalis bus panaudota naujai mokymo įrangai įsigyti, visi anksčiau minėti darbai buvo atlikti mokyklos lėšomis.

2012 m. balandžio mėn. 11d. Kauno krašto dienraštyje „Naujos Tėviškės žinios“ Vilkijos žemės ūkio mokyklos užsakymu apie vykdomą projektą parengtas straipsnis „Praktinio mokymo bazės modernizavimas“

2012 m. balandžio mėn. 16 d. pradėtas mažos vertės apklausos būdu STATYBOS (EINAMOJO REMONTO) DARBŲ pirkimas. 

2012 m. gegužės mėn. 11 d. pasirašyta statybos darbų RANGOS SUTARTIS  su UAB „Kaunesta“.

2012 m. gegužės mėn. 14 d pradėtas vykdyti mokomojo autoserviso (toliau MAS) veiklai vykdyti reikiamų 6 patalpų einamasis remontas.

2012-07-12 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau CVP IS) priemonėmis paskelbtas  techninių specifikacijų projektas "Specializuoto mokomojo autoserviso praktinio mokymo įranga".

2012-07-26 CVP IS priemonėmis paskelbtas specializuoto MAS praktinio mokymo įrangos pirkimas bei paskelbta informacija apie pradedamus pirkimus 2012-07-25 VŽ  priede "Informaciniai pranešimai" Nr.59.

2012 m. rugpjūčio mėn. baigtas mokomojo autoserviso (MAS) veiklai vykdyti reikiamų 6 patalpų remontas. 2012-08-08 su UAB „Kaunesta“ pasirašytas  ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS.

2012-08-10 įvyko vokų plėšimo procedūra  MAS įrangos pirkime.

2012-09-06 su UAB „Mecro technikonas“ pasirašyta PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, pagal kurią įsigyti MAS veiklai vykdyti reikalingi 5 praktinio mokymo įrangos komplektai ir apmokytas pedagoginis personalas. 2012-10-31 su UAB „Mecro technikonas“ pasirašytas PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS.

 

2012-09-18 pradėti inžineriniam technologiniam mokymui vykdyti reikiamos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų mažos vertės pirkimai.

2012-10-22 su UAB „eComp“ pasirašyta PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, pagal kurią įsigyta inžineriniam technologiniam mokymui vykdyti reikiama kompiuterinė technika ir programinė įranga. 2012 m. gruodžio mėn. 20 d. su UAB „eComp“ pasirašytas PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS. 

 

2012-10-22 su UAB "Vaidvilės baldai" pasirašyta prekių pirkimo-pardavimo sutartis inžineriniam technologiniam mokymui vykdyti reikiamų baldų įsigijimui. 2012 -11-21 su UAB "Vaidvilės baldai" pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas. Įsigytas 1 baldų komplektas: 6 stalai, 6 kėdės.

2013-01-04 pradėti mažos vertės pirkimai inžinerinių technologijų mokymo kabineto papildomiems baldams, MAS plastikinių langų ir metalinių durų gamybos ir montavimo darbams.

2013-01-15 su UAB ,,Vaidvilės baldai“ pasirašyta papildomų baldų inžinerinių technologijų mokymo kabinetui prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

2013-01-15 su UAB ,,Prienų langai“ pasirašyta langų ir durų gamybos ir montavimo darbų mokomosiose dirbtuvėse pirkimo rangos sutartis.

2013-01-30 Kauno krašto dienraštyje „Naujos Tėviškės žinios“ Vilkijos žemės ūkio mokyklos užsakymu apie vykdomą projektą parengtas straipsnis „Vilkijos ŽŪM-žingsnis į priekį“.

2013-02-05 su UAB ,,Vaidvilės baldai“ pasirašytas prekių priėmimo – perdavimo aktas. Mokomosiose dirbtuvėse esančiam inžinerinių technologijų mokymo kabinetui įsigyta papildomi baldai: 7 mokinio darbo stalai ir 19 kėdžių.

2013-02-13 su UAB ,,Prienų langai“ pasirašytas atliktų statybos darbų aktas. Mokomųjų dirbtuvių patalpoms pakeista apie 120 m2 plastikinių langų, 5 vidaus ir 1 įėjimo į mokomąjį autoservisą metalinės durys.