Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
736787

Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokinių pavėžėjimo tvarka

PATVIRTINTA

Vilkijos žemės ūkio
mokyklos direktoriaus
2018 m. gegužės mėn. 16
įsakymu Nr. V2-72

 

 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo tvarkos aprašas reglamentuoja kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenančių mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, vežimo tvarką, vežimą organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas ir pareigas.

1.1.Mokinių pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos respublikos vyriausybės teisės aktais ir Kauno rajono savivaldybės nutarimais apie mokinių pavėžėjimą.

2.INFORMACIJA APIE VAŽIAVIMO POREIKĮ

2.Iki rugsėjo 10 d. grupių vadovai socialiniam pedagogui pristato duomenis apie mokinių pavėžėjimo poreikius.

2.1.mokslo metų eigoje, apie pasikeitusį mokinių pavėžėjimo poreikį ar mokinio išvykimą grupių vadovai informuoja socialinį pedagogą iki einamojo mėnesio 10 d.

3.MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMAS

3.Pavėžėjimo poreikių nustatymas:

3.1.socialinis pedagogas, atlikęs mokinių pavėžėjimo poreikių analizę, sudaro mokinių sąrašus, nustato galimus mokinių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutiniais autobusais vežėjus;

3.2.važinėjančių mokinių sąrašus tvirtina mokyklos direktorius.

3.3.socialinis pedagogas maršrutinių autobusų bilietus sekančiam mėnesiui užsako iki einamojo mėnesio 16 d.

3.4.už bilietų pristatymą iš Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, paskutinėmis einamojo mėnesio dienomis atsakinga mokyklos administracija;

3.5.už važiavimo bilietų išdalinimą mokiniams pagal grupių vadovų pateiktą važinėjančių mokinių poreikį atsakingas socialinis pedagogas.

4.TAISYKLĖS VAŽINĖJANTIEMS MOKINIAMS

4.Elgesio taisyklės važiuojant į mokyklą, iš mokyklos:

4.1. mokiniai, važiuojantys maršrutiniu autobusu, privalo turėti galiojantį mokinio pažymėjimą ir važiavimo bilietą.

4.2.mokiniai į autobusą įlipti ir išlipti gali tik nustatytose stotelėse;

4.3.kelionės metu mokiniai privalo laikytis saugaus elgesio taisyklių bei kelių eismo taisyklių;

4.4.grupių vadovai supažindina mokinius su elgesio taisyklėmis važiuojant į mokyklą, iš mokyklos iki rugsėjo 10 d.

 

SUDERINTA:

2018 m. gegužės 16 d.
VGK posėdžio
protokolu Nr. 5