Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
545913

Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarka

 

PATVIRTINTA

Vilkijos žemės ūkio
mokyklos direktoriaus
2018 m. gegužės mėn. 8 d.
įsakymu Nr. V2-70

 

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Stipendijos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais apie stipendijų skyrimą mokiniams besimokantiems pagal profesinio mokymo programas.

2.Šio Aprašo tikslas – užtikrinti stipendijų mokėjimo mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją (toliau vadinama – mokiniai) sąlygas.

3.Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų fondo.

4.Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų mokinių, besimokančių pagal pirminio profesinio mokymo programas, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) dydžio stipendiją.

5.Mokinio, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, mažiausia stipendija – 0,27 BSI dydžio, didžiausia stipendija – 0,76 BSI dydžio.

6.Mokiniams, kurie yra ankščiau įgiję kvalifikaciją stipendija nėra mokama.

2.STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

7.Stipendijas grupės mokiniams skirsto trijų narių komisija, kurios nariai yra: grupės vadovas, grupės seniūnas ir grupės mokinys. Komisija, sudaryta įvadinio grupės susirinkimo metu, parašo stipendijų mokėjimo protokolą (1 priedas) vadovaudamasi naudojamais terminais (2 priedas) ir pateikia direktoriaus sekretorei iki einamo mėnesio 21 dienos. Už tikslų ir teisingą stipendijų skirstymą atsako grupės vadovas.

8.Stipendijų mokėjimo protokolus vizuoja mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (grupėms, besimokančioms tik pagal profesinio mokymo programas), gimnazijos skyriaus vedėjas (grupėms, besimokančioms pagal vidurinio ugdymo programas kartu su profesinio mokymo programa), vyriausiasis buhalteris.

9.Stipendijos ir materialinė parama skiriamos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis šiuo Aprašu.

10.Užsieniečiams – lietuvių kilmės asmenims, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės arba išduodančių užsieniečiams vizas Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje išduotą užsieniečio lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, skiriamos stipendijos, 70 procentų didesnės už nurodytąsias šio Aprašo 5 punkte.

11.Stipendijos dydį pusmečiams nustato grupės vadovas, vadovaudamasis Aprašo 12 punktu. II-ojo pusmečio stipendijos dydis nustatomas pagal I-ojo pusmečio, o I-ojo (II ir III kurso mokiniams) – pagal praėjusių mokslo metų metinius rezultatus.

12.Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų:
12.1. 0,65 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio stipendija skiriama I-ąjį pusmetį I-ojo kurso mokiniams.
12.2. Visiems likusiems mokiniams stipendijos dydis nustatomas taip:
- 0,76 BSI dydžio stipendija skiriama gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams, kurių pusmečio (metinis) pažymių vidurkis 7 ar didesnis;
- 0,65 BSI dydžio stipendija skiriama vidutiniškai besimokantiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis 5,5 – 6,9;
- 0,27 BSI dydžio stipendija skiriama patenkinamai besimokantiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis 5,49 ir mažiau, bei mokiniams, grįžusiems tęsti nutraukto mokslo – vieną pusmetį;
- Mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų, stipendija skiriama pagal mokymosi rezultatus, pasiektus prieš atostogas.
12.3. Mokiniui, nepraleidusiam nei vienos pamokos (arba praleistas pamokas pateisinusiam gydytojo pažyma) ir dedančiam dideles pastangas mokymo tikslams pasiekti, Vaiko gerovės komisijos protokoliniu nutarimu gali būti paskirta didesnė stipendija negu priklausytų pagal Aprašo 11.1. ir 11.2 punktus. Protokolo skiltyje „Pastabos“ rašyti – “VGK nutarimu - .... BSI“.
12.4. Pažangiems mokiniams vasaros atostogų metu – liepos ir rugpjūčio mėnesiais, stipendija mokama pagal II pusmečio mokymosi rezultatus, atsižvelgiant į II pusmečio lankomumo rodiklius. Nuo rugsėjo 1 d. stipendija mokama pagal II pusmečio pažymių vidurkį (neatsižvelgiant į įskaitų ir brandos egzaminų įvertinimus) bei atsižvelgiant į mėnesio lankomumo rodiklius.

13.Mokiniui, priimtam mokytis mokslo metų eigoje, stipendija skaičiuojama atsižvelgiant į priėmimo įsakymo datą.

14.Mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus, stipendija skiriama nuo sekančio mėnesio 1 dienos.

15.Mokiniams, perėjusiems iš kitų profesinių mokyklų, stipendijos skiriamos likvidavus dalykų skirtumus (jei jie yra) nuo sekančio mėnesio 1 dienos.

16.Stipendija neskiriama:
16.1. mokiniui, kuris turi jau turi profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacinį laipsnį ir mokosi pagal profesinio mokymo programą – visą mokymosi laikotarpį;
16.2. nepažangiam mokiniui (turinčiam nors vieno dalyko nepatenkinamą pusmečio (metinį) įvertinimą – sekantį pusmetį. Įskaitų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir bendrojo lavinimo dalykų, pasibaigusių II kurse, įvertinimų skaičiuojant vidurkį nepaisoma.
16.3. Mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
16.4. už vasaros atostogas, be pateisinamos priežasties neatvykusiems į įskaitą ar brandos egzaminą.

17.Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
17.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;
17.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;17.3. mokiniui gavus nuobaudą, paskirtą direktoriaus įsakymu (1 mėnesį);
17.4. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;
17.5. mokiniui, pradėjusiam mokytis su trišale mokymosi sutartimi.
17.6. jei be pateisinamos priežasties praleidžiama 29 ar daugiau pamokų per mėnesį.

18.Stipendijos mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu.

19.Stipendijos sumažinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų įforminamas stipendijų mokėjimo protokole (skiltyse „Stipendijos mažinimas %” ir „Pastabos“): ir vykdomas taip:
19.1. mažinama 20% nuo pagal pažangumą priklausančios stipendijos, jei be pateisinamos priežasties praleidžiama 8-14 pamokų per mėnesį;
19.2. mažinama 40%, nuo pagal pažangumą priklausančios stipendijos, jei be pateisinamos priežasties praleidžiama 15-21 pamoka per mėnesį;
19.3. skiriama minimali (0,27 BSI), jei be pateisinamos priežasties praleidžiama 22-28 pamokų per mėnesį;

20.Materialinė parama, neviršijant patvirtinto stipendijų fondo, direktoriaus įsakymu gali būti skiriama ne dažniau kaip kartą per pusmetį.

21.Mokiniui materialinės paramos dydis negali viršyti šio Aprašo 5 punkte nurodytų 2 maksimalių stipendijų dydžių.

22.Materialinė parama gali būti skiriama:
22.1. mokiniams iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti arba gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) – 0,76 BSI;
22.2. mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose – 0,76 BSI;
22.3. mokiniams, turintiems mažamečių vaikų – 0,76 BSI;
22.4. kai mokiniui gimsta vaikas – 2x0,76 BSI;
22.5. dėl mokinio ilgalaikės (ilgiau negu 1 mėn.) ligos, patirtos sunkios traumos ar stichinės nelaimės – 2x0,76 BSI;
22.6. dėl mokinio mirties – 2x0,76 BSI; (materialinė parama išmokama tėvams (globėjams), išskyrus vaikų namų auklėtinius);
22.7. dėl tėvų/globėjų mirties – 2x0,76 BSI

23.Materialinei paramai gauti pateikiami dokumentai:
23.1. prašymas mokyklos direktoriaus vardu, pagrindžiantis materialinės paramos būtinumą, suderintas su grupės vadovu ir socialiniu pedagogu;
23.2. pažymos apie šeimos sudėtį ir gaunamas pajamas per paskutinius 3 mėnesius (materialinei paramai gauti dėl sunkios materialinės padėties);
23.3. tėvų (arba globėjų) mirties atveju – mirties liudijimo kopija (materialinei paramai dėl artimųjų mirties);
23.4. vaiko gimimo atveju – gimimo liudijimo kopija;
23.5. materialinių nuostolių, stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, uragano ir kt.) atveju – atitinkamas dokumentas, ligos ar traumos – gydytojo pažyma;

24.Mokinio pateikti dokumentai dėl materialinės paramos gavimo svarstomi Vaiko gerovės komisijoje, kur priimamas protokolinis nutarimas dėl materialinės paramos skyrimo.

3.BAIGIAMOJI DALIS

25.Už Stipendijų mokėjimo tvarkos aprašo suderinamumą su galiojančiais teisės aktais atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir vyriausiasis buhalteris.

_________________

SUDERINTA:

2018 m. gegužės 3 d.
Mokinių tarybos posėdžio
protokolu Nr. 8; 4

 

1 priedas

2 priedas