Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748450

Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarka

 

PATVIRTINTA
Vilkijos žemės ūkio
mokyklos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. V4-91
(Koreguota 2021 m. gegužės 26 d.
įsakymu Nr. V2-39)

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) parengtas vadovaujantis LRV 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 987 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 ,,Dėl stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Stipendijos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, galiojančiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais apie stipendijų skyrimą mokiniams besimokantiems pagal profesinio mokymo programas.

2. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti stipendijų mokėjimo mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją (toliau vadinama – mokiniai), sąlygas.

3. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos neviršijant metams patvirtinto stipendijų fondo.

4. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų fondas skaičiuojamas 70 procentų mokinių, besimokančių pagal pirminio profesinio mokymo programas, mokant 0,76 bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI) dydžio stipendiją.

5. Mokinio, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, mažiausia stipendija – 0,5 BSI dydžio, didžiausia stipendija – 0,76 BSI dydžio.

6. Mokiniams, kurie yra anksčiau įgiję kvalifikaciją stipendija nėra mokama.

 

2. STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS

 

7. Stipendijas grupės mokiniams skirsto grupės vadovas. Grupės vadovas, remdamasis stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašu, parašo stipendijų mokėjimo protokolą (1 priedas) vadovaudamasi naudojamais terminais (2 priedas) ir pateikia direktoriaus sekretorei  ne vėliau, kaip iki einamo mėnesio 19 dienos. Už tikslų ir teisingą stipendijų skirstymą atsako grupės vadovas.

8. Stipendijų mokėjimo protokolus vizuoja mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui (grupėms, besimokančioms tik pagal profesinio mokymo programas), gimnazijos skyriaus vedėjas (grupėms, besimokančioms pagal vidurinio ugdymo programas kartu su profesinio mokymo programa), vyriausiasis buhalteris.

9. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis šiuo aprašu.

10. Mokiniams, vykstantiems pagal Europos Sąjungos ar kitas mainų programas, paskirta mokymosi stipendija (už mokymosi pažangą ir pasiekimus) mokama mokymosi užsienyje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip pusmetį. 

11. Stipendijos dydį pusmečiams nustato grupės vadovas, vadovaudamasis Aprašo 12 punktu. II-ojo pusmečio stipendijos dydis nustatomas pagal I-ojo pusmečio, o I-ojo (II ir III kurso mokiniams) – pagal praėjusių mokslo metų metinius rezultatus.

12. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų:

12.1. 0,65 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio stipendija skiriama I-ąjį pusmetį I-ojo kurso mokiniams.

12.2. Visiems likusiems mokiniams stipendijos dydis nustatomas taip:

  • 0,76 BSI dydžio stipendija skiriama gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams, kurių pusmečio (metinis) pažymių vidurkis 6 ar didesnis;
  • 0,65 BSI dydžio stipendija skiriama vidutiniškai besimokantiems mokiniams, kurių pažymių vidurkis 4- 5,9
  • Mokiniams, grįžusiems iš akademinių atostogų, stipendija skiriama pagal mokymosi rezultatus, pasiektus prieš atostogas.

         12.3.  Už aktyvų dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose ir prizinių vietų užėmimą skiriama iki 5 bazinių socialinių išmokų dydžio, mažiausia – 0,5 bazinės socialinės išmokos dydžio.

         12.4. Mokiniui, nepraleidusiam nei vienos pamokos (arba praleistas pamokas pateisinusiam gydytojo pažyma) ir dedančiam dideles pastangas mokymo tikslams pasiekti  ir labai gerą pažangumą  Vaiko gerovės komisijos protokoliniu nutarimu gali būti paskirta iki 3 socialinių išmokų dydžio  stipendija.  Protokolo skiltyje „Pastabos“ rašyti – “VGK nutarimu - .... BSI“.

         12.5. Pažangiems mokiniams vasaros atostogų metu – liepos ir rugpjūčio mėnesiais, stipendija mokama pagal metinius mokymosi rezultatus, atsižvelgiant į II pusmečio lankomumo rodiklius. Nuo rugsėjo 1 d. stipendija mokama pagal praeitų metų metinį pažymių vidurkį (neatsižvelgiant į įskaitų ir brandos egzaminų įvertinimus) bei atsižvelgiant į mėnesio lankomumo rodiklius.“

12.6. Mokiniams išvykusiems į „ Įvadas į darbo rinką“ einamuoju mėnesiu stipendija mokama atsižvelgiant į pusmečio pažangumą ir lankomumą. 

13. Mokiniui, priimtam mokytis mokslo metų eigoje, stipendija skaičiuojama atsižvelgiant į priėmimo įsakymo datą.

14. Mokiniams, likvidavusiems įsiskolinimus, stipendija skiriama nuo sekančio mėnesio 1 dienos.

15. Mokiniams, perėjusiems iš kitų profesinių mokyklų, stipendijos skiriamos likvidavus dalykų skirtumus (jei jie yra) nuo sekančio mėnesio 1 dienos.

16. Stipendija neskiriama:

16.1. mokiniui, kuris turi jau turi profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacinį laipsnį ir mokosi pagal profesinio mokymo programą – visą mokymosi laikotarpį;

16.2. nepažangiam mokiniui (turinčiam nors vieno dalyko nepatenkinamą pusmečio (metinį) įvertinimą – sekantį pusmetį.

16.3. Mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;

16.4 už vasaros atostogas, be pateisinamos priežasties neatvykusiems į įskaitą ar brandos egzaminą.

17. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

17.1. pašalinus mokinį iš mokyklos;

17.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;

17.3. mokiniui gavus nuobaudą, paskirtą direktoriaus įsakymu (1 mėnesį);

17.4. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar laisvės atėmimo bausmė;

17.5. mokiniui, pradėjusiam mokytis su trišale mokymosi sutartimi.

17.6. jei be pateisinamos priežasties praleidžiama 36 ar daugiau pamokų per mėnesį/ nuotolinio ugdymo metu mokytojų vertinime „ C“ yra daugiau kaip vienas.

18. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu.

19. Stipendijos sumažinimas, dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų, įforminamas stipendijų mokėjimo protokole ir vykdomas taip:

Lentelė 1

Vidurkis

Nepraleista pamokų   

 

Praleista pamokų

8-19/

 

Praleista pamokų

20-35 /

 

Praleista 36

ir daugiau pamokų

6-10

0,76 BSI

0,65 BSI

0,5 BSI

nemokėti

Iki 5,9

0,65 BSI

0,65 BSI

0,5 BSI

nemokėti

Pirmo kurso mokiniams I pusmetis

0,65 BSI

0,65 BSI

0,5 BSI

nemokėti

 20. Nuotolinio ugdymosi metu stipendijos mokamos tokia tvarka:

  • Gauna jiems, pagal vidurkį priklausančią stipendiją, jeigu vertinime vyrauja „A“ , o „B“ ne daugiau 2.
  • 0,5 BSI, jeigu vertinime yra „A“, o „B“ vertinimų yra daugiau nei 2, ir ne daugiau kaip 1 „C“.
  • Nemokėti, jeigu vertinime vyrauja tik „B“ ir daugiau kaip 1 „C“.
  • Nuotolinio ugdymosi metu, kiekvieno dalyko mokytojas teikia, ne vėliau, kaip iki einamo mėnesio 18 d., grupės vadovui užpildytą nuotolinio ugdymo metu stipendijų mokėjimo protokolą (3 priedas).

21. Socialinė stipendija skiriama 3 bazinių socialinių išmokų dydžio ir ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama kiekvieną mėnesį arba teikėjo nustatytam laikotarpiui :

21.1. mokiniui, kuris yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas.

21.2. mokiniui, esančiam iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, arba mokiniui, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų.

21.3.  mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti, išskyrus mokinius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio 2 dalį teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama.

22. Socialinei stipendijai gauti pateikiamas:

22.1.prašymas mokyklos direktoriaus vardu, pagrindžiantis socialinės stipendijos būtinumą, suderintas su grupės vadovu;

22.2. pažymos apie šeimos sudėtį ir gaunamas pajamas per paskutinius 3 mėnesius (socialinei stipendijai gauti dėl sunkios materialinės padėties);

22.3 Mokinio pateikti dokumentai dėl socialinės stipendijos gavimo svarstomi Vaiko gerovės komisijoje, kur priimamas protokolinis nutarimas dėl socialinės stipendijos skyrimo. 

23. Materialinė parama skiriama ne didesnė 3 bazinių socialinių išmokų dydžio direktoriaus įsakymu ne dažniau kaip kartą per pusmetį mokiniui:

         23.1 dėl mokinio ilgalaikės (ilgiau negu 1 mėn.) ligos, patirtos sunkios traumos ar stichinės nelaimės – 2x1 BSI;

         23.2 dėl mokinio mirties – 3BSI; (materialinė parama išmokama tėvams (globėjams), išskyrus vaikų namų auklėtinius);

         23.3 dėl tėvų/globėjų mirties – 2x1 BSI

24. Materialinei paramai gauti pateikiami dokumentai:

24.1 prašymas mokyklos direktoriaus vardu, pagrindžiantis materialinės paramos būtinumą,  suderintas su grupės vadovu;

24.2 tėvų (arba globėjų) mirties atveju – mirties liudijimo kopija (materialinei paramai dėl artimųjų mirties);

24.3. materialinių nuostolių, stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, uragano ir kt.) atveju – atitinkamas dokumentas, ligos ar traumos – gydytojo pažyma;

25. Mokinio pateikti dokumentai dėl materialinės paramos gavimo svarstomi Vaiko gerovės komisijoje, kur priimamas protokolinis nutarimas dėl materialinės paramos skyrimo.

26. Stipendijos ir kita materialinė parama mokiniams apskaičiuojama vadovaujantis Aprašu, neviršijant skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurias Įstaiga pirmiausia paskirsto mokymosi stipendijoms už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus, likusios lėšos skiriamos socialinėms stipendijoms, materialinei paramai, mokymosi stipendijoms už dalyvavimą veiklose.

   

   3. BAIGIAMOJI DALIS

 

27. Už Stipendijų mokėjimo tvarkos aprašo suderinamumą su galiojančiais teisės aktais atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir vyriausiasis buhalteris.

_________________

SUDERINTA:

 

2020 m. rugsėjo  30 d.
Mokytojų tarybos posėdžio
protokolu Nr. 5

 

 


1 priedas

 

 

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

 

______ grupės mokinių protokolas stipendijų mokėjimui už ______ metų ________ mėnesį.

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Bendrabutis

Pusmečio

pažymių vidurkis

Pagal pažangumą ir lankomumą priklausantis stipendijos dydis

Stipendijos mažinimas

Pastabos

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Suderinta: _________________________________________________________  

                                           (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Grupės vadovas: ____________________________________________________

                                                                 (Vardas, pavardė, parašas, data)

 


 

2 priedas

 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

Stipendijų protokole naudojami terminai

1. X – neaktualu.

2. NB – nemoka už bendrabutį.

3. Stipendijos dydis:

3.1. 0,76 BSI;

3.2. 0,65 BSI;

3.3. 0,5 BSI.

4. Stipendijos sumažinimas:

4.1. Mokėti – stipendija mokama;

4.2. Nemokėti – stipendijos mokėjimas nutrauktas dėl vienos iš aprašo 17 punkte nurodytos priežasties;

5. Pastabos:

5.1. VGK komisijos nutarimu – nuspręsta stipendiją keisti Vaiko gerovės komisijos susirinkime ir nurodyta protokole;

5.2. Įgyta kvalifikacija – pagal aprašo 16.1. punktą stipendija nemokama;

5.3. Praleistos pamokos – pagal aprašo 17.6. ir 19 punkto (1 lentelė) stipendija sumažinama arba nutraukiamas mokėjimas;

5.4. Laisvės atėmimas – pagal aprašo 17.4. punktą stipendijos mokėjimas nutraukiamas.

 

6. Nuotolinio ugdymo vertinimas  :

           ”A” – dalyvavo visose vaizdo pamokose, atliko visas paskirtas užduotis ;

           ”B” – mėnesio eigoje nedalyvavo daugiau kaip 2-ose vaizdo pamokose, vedamose per ZOOM, arba neatliko daugiau kaip 3 užduočių per mėnesį;

          „C“- sistemingai nedalyvavo vaizdo pamokose, neatliko skiriamų užduočių.

 


 

3 priedas

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

 

____________ grupės mokinių protokolas stipendijų mokėjimui už ______ metų ________________ mėnesį.

 

Dalyko pavadinimas...................................................................................................................................

 

Mokytojo vardas pavardė...........................................................................................................................

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Nuotolinio ugdymo vertinimas

(A, B, C)

Pastabos

 
 
 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Grupės vadovas: _______________________________________________________________________________  

                                                     ( vardas, pavardė, parašas, data)

Mokytojas: ____________________________________________________________________________________

                                                                  (Vardas, pavardė, parašas, data)