Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
736803

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarka

PATVIRTINTA

Vilkijos žemės ūkio

mokyklos direktoriaus

2018 m. gegužės mėn. 16 d.

įsakymu Nr. V2-72

 

 

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Socialinės pedagoginės pagalbos tvarkos aprašas Vilkijos žemės ūkio mokykloje nustato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) (toliau – pagalba) tikslus, uždavinius, principus, gavėjus, teikėjus, organizavimo paskirtį, sritis ir reikalavimus socialinio pedagogo pareigybei.

2. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti ją palikusius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

3. Socialinė pedagoginė pagalba - tai socialinio pedagogo, grupių vadovų, mokytojų, administracijos ir pagalbos mokiniui specialistų veikla, susijusi su mokinių socialinių pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti mokinio švietimą, ugdymosi kokybę.

 II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, GAVĖJAI IR TEIKĖJAI

4. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir mokymąsi, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.

5. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

5.1. padėti mokiniams adaptuotis mokykloje ir ugdymosi aplinkoje;

5.2. ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais, kitais pedagoginiais darbuotojais, Kauno rajono ir kitų savivaldybių seniūnijų socialiniais darbuotojais ir kitais socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą;

5.3. išsiaiškinti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;

5.4. sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už mokinio gerovę.

6. Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

7. Socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai yra mokyklos socialinė pedagogė, grupių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija, kitos institucijos, atsakingos už vaiko gerovę.

III. SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

8. Už socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę mokykloje atsako vadovas.

9. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokykloje vykdo socialinis pedagogas, grupių vadovai, mokytojai, vadovas, administracija, ir pagalbos mokiniui specialistai.

10. Grupės vadovas teikia socialinę pedagoginę pagalbą savo auklėjamosios grupės mokiniams, bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojai – grupių, kuriose dirba, mokiniams

11. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems grupės vadovas, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai negali suteikti.

12. Socialinis pedagogas kartu su administracija, pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais vykdo pagalbos stebėseną, ją koordinuoja, teikia siūlymus dėl priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

13. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

13.1. individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;

13.2. darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, prevencinis darbas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų) mokykloje bendradarbiavimo skatinimas.

13.3. darbas mokyklos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimas.

14. Pagalbos teikimo būdai:

14.1. konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti situaciją, priežastis.

14.2. tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;

14.3. prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti mokiniui saugią ugdymosi aplinką, mažinti teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą, laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti alkoholio, tabako, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;

14.4. tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;

14.5. pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos mokiniui teikimą.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mokyklos darbuotojų bendradarbiavimas, profesinė kompetencija ir darbo patirtis sudaro prielaidas tinkamai teikti mokiniams pedagoginę, socialinę ir informacinę pagalbą.

16. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos eiliškumas pateiktas Aprašo 1 priede.

17. Grupių vadovai supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su svarbiausiomis tvarkos aprašo nuostatomis. 

 

SUDERINTA:

2018 m. gegužės 16 d.

VGK posėdžio

protokolu Nr. 5

 

1 priedas

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI EILIŠKUMAS

  

Pakopa

Pagalbos gavėjas

Pagalbos teikėjas

Administracijos, mokytojų informavimas, poveikio

priemonės

Tėvų informavimas

I  pakopa

MOKINYS

Mokytojas 

Esant poreikiui pildoma darbo tvarkos taisyklių pažeidimo pažyma*,  teikiama grupės vadovui.

Tėvai  informuojami elektroninio  dienyno skiltyje „Pastabos / pagyrimai“ ir / ar žinute elektroniniame dienyne

II pakopa

Grupės vadovas

Reaguoja į darbo tvarkos taisyklių pažeidimo pažymą, kalbasi su mokiniu, tėvais.

Nepasikeitus elgesiui pildo II drausmės pažymą*,  skirtą socialiniam pedagogui, psichologui. 

Tėvai informuojami žinute elektroniniame dienyne, tėvams nesureagavus – telefonu, esant poreikiui kviečiami.

III pakopa

Pagalbos specialistai

Teikia pagalbą, dirba su mokiniu, tėvais, esant reikalui pildo III drausmės pažymą*, skirtą mokyklos Vaiko gerovės komisijai.

Tėvai informuojami žinute elektroniniame dienyne, telefonu arba kviečiami atvykti.

IV pakopa

Vaiko gerovės

komisija, mokyklos

vadovas, administracija

Analizuoja situaciją, svarsto mokinį, kreipiasi pagalbos į seniūniją, Vaiko teisių tarnybą, policijos nuovadą ar pan., pagal poreikį pildo IV drausmės pažymą*.

Mokyklos  vadovas informuojamas – V drausmės pažyma*.

Tėvai informuojami ir esant poreikiui kviečiami į posėdį.

V pakopa

Kitos institucijos

Esant poreikiui siunčiama informacija apie lankomumą, pažangumą, mokinio charakteristika.

Tėvai ankstesniuose pokalbiuose informuojami apie galimą informacijos teikimą kitoms institucijoms.

*- žr. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. Įsak. Nr. V2-67