Prisijungimas

Lankomumas

Straipsnių peržiūros
748447

Akademinių atostogų suteikimo tvarka

PATVIRTINTA

Vilkijos žemės ūkio mokyklos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. V2-138

                                                                                                                          

VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akademinių atostogų suteikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) išdėstyta tvarka, reglamentuojanti bendruosius Vilkijos žemės ūkio mokyklos (toliau – VŽŪM) akademinių atostogų mokiniams suteikimo reikalavimus.

2. Akademines atostogas galima suteikti bet kuriuo mokslo metų laiku.

3. Per mokymosi laikotarpį mokinys akademinių atostogų gali būti išleidžiamas vieną kartą. Kitu atveju, bendra akademinių atostogų trukmė, neturi būti ilgesnė kaip vieneri metai, išskyrus šio Aprašo 7 punkte numatytas sąlygas.

 

II. AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS, PRATĘSIMAS

 4. Priežastys, dėl kurių mokiniams suteikiamos akademinės atostogos:

 4.1. bendras sveikatos būklės pablogėjimas, dėl chroniškų ligų ir dažnų susirgimų;

 4.2. gimdymas ir/ar vaiko priežiūra;

 4.3. karinė tarnyba;

4.4. šeiminės aplinkybės, šeiminiai įsipareigojimai, darbas dėl sunkios materialinės padėties ir kt.;

4.5. kitos svarbios aplinkybės.

5. Mokinys, pageidaujantis gauti akademines atostogas, VŽŪM direktoriui pateikia prašymą, prieš tai jį suderinęs su grupės vadovu, socialiniu pedagogu ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir atitinkamą dokumentą, kuris įrodo svarbias aplinkybes, dėl kurių mokiniui gali būti suteikiamos akademinės atostogos (pvz. gydytojo medicininis išrašas dėl ligos, vaiko gimimo, vaiko gimimo liudijimas, pažyma dėl karinės tarnybos ir kt.). Kai priežasčiai įrodyti nėra galimybės pateikti dokumentų (pvz. šeiminiai įsipareigojimai, materialinė padėtis ir kt.) – priežastį argumentuotai mokinys apibūdina rašydamas prašymą.

6. Prašyme fiksuojamas akademinių atostogų laikas, bet ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

7. Išimtiniais atvejais akademinių atostogų laikas pratęsiamas mokiniui prašant.

9. Priežastys, dėl kurių mokiniams pratęsiamos akademinės atostogos:

8.1. vaiko priežiūra kol vaikui sueis 3 metai. Atostogų trukmė iki 3 metų. Šiuo atveju, kiekvienais metais, baigiantis akademinių atostogų terminui teikiamas prašymas pratęsti akademines atostogas; 8.2. kitos objektyvios priežastys.

9. Mokinio akademinių atostogų suteikimas ar pratęsimas įteisinamas VŽŪM direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma priežastis ir akademinių atostogų trukmė.

10. Akademinių atostogų metu mokinys gali likviduoti susidariusius akademinius įsiskolinimus, prieš tai pateikdamas prašymą gimnazijos skyriaus vedėjui arba praktinio mokymo vadovui dėl skolų likvidavimo akademinių atostogų metu.

 

 III. GRĮŽIMAS IŠ AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ

 

11. Mokinys, pageidaujantis grįžti iš akademinių atostogų, pateikia prašymą VŽŪM direktoriui dėl galimybės tęsti mokymąsi sudarymo.

12. Pasibaigus akademinėms atostogoms, mokinys direktoriaus įsakymu paskiriamas į grupę ir tęsia mokslą profesinio mokymo programoje, numatytoje mokymo sutartyje.

13. Kai mokinio profesinio mokymo sutartyje numatyta profesinio mokymo programa dėl atitinkamų nenumatytų priežasčių nėra vykdoma mokinio grįžimo iš akademinių atostogų metu, mokinys turi teisę tęsti mokymąsi kitoje profesinio mokymo programoje atitinkančioje jo pasirinktos profesijos profilį. Tokiu atveju susitariama dėl profesinio mokymo sutarties pakeitimo, kuris yra registruojamas. Mokinys turi atsiskaityti už teorinio mokymo dalykus, kurių nebuvo mokęsis, tačiau tai neturi sudaryti daugiau nei 1/4 dalies visos profesinio mokymo programos, ir atlikti praktinio mokymo programos dalį.

14. Mokiniui laiku negrįžus iš akademinių atostogų, grupės vadovo siūlymu, mokinys braukiamas iš mokinių sąrašų.

 

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Mokinys akademinių atostogų metu yra VŽŪM mokinių sąrašuose, tačiau į mokomų mokinių sąrašus jis neįtraukiamas.

16. Mokinys, kuriam suteiktos akademinės atostogos, esantis baigiamosios grupės mokinių sąraše, pasibaigus mokslo metams, direktoriaus įsakymu priskiriamas naujai grupei, į kurią bus priimtas grįžimo iš akademinių atostogų dieną.

17. Mokinys, kuriam suteiktos akademinės atostogos, esantis ne baigiamosios grupės sąraše yra laikomas tos grupės mokiniu iki grįžimo iš akademinių atostogų ir priskyrimo naujai grupei dienos.

18. Mokiniams, esantiems akademinėse atostogose, stipendija nemokama. Grįžusiems iš akademinių atostogų mokiniams stipendija skiriama pagal turėtą pažymių vidurkį iki išeinant akademinių atostogų.

 

_____________________________

SUDERINTA

Vilkijos žemės ūkio mokyklos

Mokytojų tarybos posėdžio 2018-12-04

protokolu Nr. 9